Afspraken voor goede huisvesting en leefomgeving

Het realiseren van een fijne leefomgeving en goede huisvesting voor sociale huurders. Daarover hebben Gemeente Hof van Twente, woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden en Huurdersbelang Viverion 0547 concrete afspraken gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in de ‘Prestatieafspraken 2024’ en op 11 december door alle partijen ondertekend.

167 nieuwe sociale huurwoningen

Met de provincie Overijssel is afgesproken dat in de gemeente Hof van Twente voor 2031 ten minste 167 sociale huurwoningen worden gebouwd. Wonen Delden draagt aan deze opgave bij door de bouw van 15 kleinere appartementen voor starters aan de Noordwal en 44 appartementen aan de Reigerstraat in Delden. In Markelo aan het Burgemeester Beaufortplein koopt Viverion ongeveer 30 appartementen aan voor verhuur. In het project Op Stoom in Goor gaat Viverion circa 10 grondgebonden woningen en circa 60 appartementen realiseren. Tevens plaatst Viverion vijf sociale huurwoonwagens. Hierbij zetten de corporaties in op het doorstromen van huurders naar een passende woning. De nieuwe locaties zal de gemeente aan de woningcorporaties aanbieden tegen sociale grondprijzen.

Huisvesting van statushouders

Iedere gemeente in Nederland krijgt van de overheid de taak opgelegd om statushouders te huisvesten. Hoeveel statushouders hangt van de grootte van de gemeente. Corporaties helpen de gemeenten bij deze opdracht.

Woningen duurzamer maken

Het verduurzamen van woningen blijft de aandacht houden. Wonen Delden en Viverion werken onverminderd door aan het energiezuiniger maken van woningen. Zij zijn begonnen met de woningen met de laagste energielabels. In 2028 hebben de corporaties geen woningen meer met een E-, F-, of G-label.
De Wet natuurbescherming kan belemmerend werken bij het uitvoeren van bepaalde isolerende maatregelen. De gemeente start in 2024 een ecologisch onderzoek om een ontheffing te krijgen op gemeenteniveau, zodat dit in de toekomst geen beperking meer hoeft te vormen.

Wonen met zorg

Wonen met zorg vormt een groeiende uitdaging. Gemeente en corporaties ondersteunen bewoners bij het langer zelfstandig in de eigen woning blijven wonen of bij het zoeken naar een meer geschikte woning. Alles in nauwe samenwerking met het lokale netwerk op gebied van wonen, zorg en welzijn.

Prestatieafspraken 2024 lezen?

Lees het volledige document hier.

Prestatieafspraken 2022

Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR werken samen aan een goede huisvesting en leefomgeving in de gemeente. De samenwerking wordt jaarlijks concreet gemaakt in de prestatieafspraken. Het samenwerkingsdocument, de Prestatieafspraken 2022, is eerder deze week door de partijen getekend.

Nieuw dit jaar is dat er voor is gekozen eerst de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast te leggen. Op basis daarvan zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2022 concreet gemaakt. We lichten een aantal thema’s uit:
Betaalbaar wonen: dit vraagt aandacht voor de huurprijs, energiekosten en gemeentelijke lasten. Deze ‘woonlasten’ van huurders zullen beter in beeld worden gebracht, zodat de (nieuwe) huurder meer inzicht krijgt in de te verwachten kosten voor een woning.

In het verlengde daarvan wordt ingezet op verbetering en verduurzaming van woningen. Viverion voert in 2022 groot onderhoud en verduurzaming uit aan 195 eengezinswoningen en 54 appartementen. Wonen Delden zet in 2022 haar project ‘Zonnig Delden’ voort, waarbij op nog eens 166 daken zonnepanelen worden gelegd. Wonen Delden heeft in 2022 geen project gepland, wat betreft groot onderhoud.
Vanuit de gedachte ‘de juiste persoon in de juiste woning’ gaan alle partijen gezamenlijk onderzoeken hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere (alleenstaande) huurder naar een gelijkvloerse woning, zodat de bestaande vaak wat grotere woning weer beschikbaar komt.

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven ernaar dat alle bewoners zich thuis voelen in hun wijk, ook de mensen met een zorg- en/of hulpvraag. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorg- en welzijnspartijen.

De partijen streven naar een balans in het aanbod van vrijkomende woningen voor reguliere woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden gehuisvest. Om voldoende woningen voor regulier woningzoekenden beschikbaar te houden, is afgesproken dat de corporaties maximaal 15% van de nieuwe verhuringen toewijzen via directe bemiddeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van urgent woningzoekenden of iemand die valt onder een bijzondere doelgroep komend uit een opvangsituatie.

Prestatieafspraken 2022 lezen?

Lees het volledige document hier.

Visitatierapport 2016-2019

Visitatierapport 2016-2019

Hoe beoordelen onze samenwerkingspartners van de samenwerking met Wonen Delden, onze dienstverlening en onze maatschappelijke prestaties? Om deze vragen beantwoord te krijgen gaf Wonen Delden opdracht aan Raeflex voor het uitvoeren van een visitatie over de periode 2016-2019. Vanuit de Woningwet en de Veegwet hebben woningcorporaties de verplichting om eens in de vier jaar een visitatie, ofwel een beoordeling van de maatschappelijke prestaties, te laten uitvoeren.  De visitatie was bovendien een uitgelezen mogelijkheid om feedback van belanghebbenden te krijgen over hun ervaringen met de samenwerking, op de ingezette verandering en het Koersplan 2020-2025.

Met gepaste trots en Twentse nuchterheid hebben wij de visitatierapportage 2016-2019 in ontvangst genomen. Het rapport laat een mooie stijgende lijn zien, en bevestigt ons dat Wonen Delden de goede dingen doet! Èn het rapport biedt ons mooie aanknopingspunten voor verdere verbetering. Wij willen samen met onze huurders(organisatie), belanghebbenden en samenwerkingspartners de gezamenlijke maatschappelijke opgave van wonen, zorg en welzijn naar een hoger plan brengen!

Benieuwd naar de inhoud van het rapport? Lees hier het volledige visitatierapport 2016-2019 en de bestuurlijke reactie.

Wonen Delden brengt haar Koersplan bij de mensen thuis

Op de fiets bezorgde Han Markerink (wijkbeheerder) het Wonen Delden Koersplan 2025, in de vorm van een toegankelijk magazine, thuis bij circa 800 huurders. “We schreven bewust geen dik rapport met trends en vergezichten. We wilden geen taaie beleidsteksten onderbouwd met grafieken en tabellen, maar een toegankelijk boekwerkje met verhalen voor en van onze huurders, medewerkers en samenwerkingspartners.”, benadrukt Dave van Zalk, directeur bestuurder van Wonen Delden.

Lees meer

Prestatieafspraken 2021 in Hof van Twente

Wil je weten welke prestatieafspraken Wonen Delden gemaakt heeft met de gemeente Hof van Twente voor 2021? Lees meer

In 2017 bleek Wonen Delden meest efficiënte corporatie van Nederland

Met het jaarverslag 2017 legt Wonen Delden verantwoording af aan de samenleving. Dat deze woningcorporatie het goed doet, blijkt al jaren uit vergelijkend onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door branchevereniging Aedes onder circa 300 woningcorporaties. Maar in 2017 bleek Wonen Delden zelfs de meest efficiënte corporatie te zijn in heel Nederland. “Een mooi resultaat”, vindt ook directeur/bestuurder Henny Manrho .

Lees meer

Prestatieafspraken 2018 getekend door Viverion, Wonen Delden, gemeente en alle huurdersorganisaties

Maandag 20 november werden handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2018. Dit na goed overleg tussen bestuurders van Viverion, Wonen Delden, gemeente Hof van Twente en vier huurdersorganisaties over belangrijke woonthema’s. In dit document staat wat er in 2018 door alle betrokkenen wordt bijgedragen om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvestiging te realiseren. Doelen die aansluiten bij de Woonagenda en de Woonvisie Hof van Twente.      Lees meer

Goed en betaalbaar wonen, jaarverslag 2016

Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2016. Hierin leest u hoe Wonen Delden haar taak ingevuld heeft, met onderbouwing van cijfers. Door de wijziging van de Woningwet in 2015 ligt de focus van de woningcorporaties weer op de kerntaken. Denk daarbij aan bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Wonen Delden zorgt niet alleen voor een dak boven uw hoofd maar ook voor veiligheid, geborgenheid en perspectief voor mensen.

Lees meer