Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van de website wonendelden.nl, zijn naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van wonendelden.nl, gaat U akkoord met deze disclaimer. Indien U het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

De op deze website getoonde informatie wordt door wonendelden.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wonen Delden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Wonen Delden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wonen Delden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Wonen Delden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat zijn eigendom van Wonen Delden (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar). Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.