Wonen Delden is een organisatie met de maatschappelijke opdracht, namelijk het uitvoeren van een volkshuisvestelijke taak. Bij de maatschappelijke taak hoort de verantwoordelijkheid dat wij ons publiek verantwoorden over ons handelen.

Interne verantwoording

Het bestuur legt intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Wij doen ons werk naar eer en geweten. Onze huurders, belanghouders en omgeving moet vertrouwen hebben in de organisatie Wonen Delden. Integer handelen is basis voor dit vertrouwen. Wij hebben de regels voor integer handelen daarom vastgelegd in de Gedragscode 2020.

Verder zijn de (financiële) bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd in een procuratieregeling.

Wonen Delden vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding moeten kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. In aanvulling op de Gedragscode is daarom de Klokkenluidersregeling 2020 opgesteld.

Externe verantwoording

Wonen Delden onderschrijft de Governancecode woningcorporaties.
De Governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen functioneren en gaat in op de manier waarop bestuur en Raad van Commissarissen verantwoording afleggen over hun resultaten.

Wonen Delden is lid van Aedes, branchevereniging van woningcorporaties. Leden van Aedes zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Woningcorporaties verantwoorden zich hiermee over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren.

In 2020 is Wonen Delden gevisiteerd over de periode 2016 t/m 2019. Het visitatierapport 2020 is hier te lezen.