Afspraken voor goede huisvesting en leefomgeving

Het realiseren van een fijne leefomgeving en goede huisvesting voor sociale huurders. Daarover hebben Gemeente Hof van Twente, woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden en Huurdersbelang Viverion 0547 concrete afspraken gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in de ‘Prestatieafspraken 2024’ en op 11 december door alle partijen ondertekend.

167 nieuwe sociale huurwoningen

Met de provincie Overijssel is afgesproken dat in de gemeente Hof van Twente voor 2031 ten minste 167 sociale huurwoningen worden gebouwd. Wonen Delden draagt aan deze opgave bij door de bouw van 15 kleinere appartementen voor starters aan de Noordwal en 44 appartementen aan de Reigerstraat in Delden. In Markelo aan het Burgemeester Beaufortplein koopt Viverion ongeveer 30 appartementen aan voor verhuur. In het project Op Stoom in Goor gaat Viverion circa 10 grondgebonden woningen en circa 60 appartementen realiseren. Tevens plaatst Viverion vijf sociale huurwoonwagens. Hierbij zetten de corporaties in op het doorstromen van huurders naar een passende woning. De nieuwe locaties zal de gemeente aan de woningcorporaties aanbieden tegen sociale grondprijzen.

Huisvesting van statushouders

Iedere gemeente in Nederland krijgt van de overheid de taak opgelegd om statushouders te huisvesten. Hoeveel statushouders hangt van de grootte van de gemeente. Corporaties helpen de gemeenten bij deze opdracht.

Woningen duurzamer maken

Het verduurzamen van woningen blijft de aandacht houden. Wonen Delden en Viverion werken onverminderd door aan het energiezuiniger maken van woningen. Zij zijn begonnen met de woningen met de laagste energielabels. In 2028 hebben de corporaties geen woningen meer met een E-, F-, of G-label.
De Wet natuurbescherming kan belemmerend werken bij het uitvoeren van bepaalde isolerende maatregelen. De gemeente start in 2024 een ecologisch onderzoek om een ontheffing te krijgen op gemeenteniveau, zodat dit in de toekomst geen beperking meer hoeft te vormen.

Wonen met zorg

Wonen met zorg vormt een groeiende uitdaging. Gemeente en corporaties ondersteunen bewoners bij het langer zelfstandig in de eigen woning blijven wonen of bij het zoeken naar een meer geschikte woning. Alles in nauwe samenwerking met het lokale netwerk op gebied van wonen, zorg en welzijn.

Prestatieafspraken 2024 lezen?

Lees het volledige document hier.