Urgentie

Soms doen zich omstandigheden voor waarin iemand zo snel mogelijk aan een woning moet worden geholpen. Mensen die daadwerkelijk snel een woning nodig hebben, kunnen dan voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties. Wonen Delden bepaalt of de woningzoekende als urgent wordt aangemerkt.

Voorwaarden

Urgentie wordt slechts toegekend in zeer uitzonderlijke situaties. We nemen uw aanvraag daarom alleen maar in behandeling als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 1. Er is sprake van een acuut en niet-verwijtbaar huisvestingsprobleem.
 2. U woont minimaal 1 jaar in/om de kern waarvoor u urgentie aanvraagt en staat ingeschreven in de gemeente Hof van Twente. Aan te tonen met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie
 3. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor het uitwisselen van informatie over uw situatie met betrokken (hulpverlenings) instanties.
 4. U bevindt zich in één van de volgende situaties:
  • Uw huwelijk of samenlevingsrelatie is beëindigd en u heeft voor minimaal 50 % de zorg voor uw minderjarige kinderen. Urgentie geldt slechts voor één van beide partners. Tevens is de financiële situatie mede bepalend (zijn er ook ander mogelijkheden dan een sociale huurwoning, bijvoorbeeld door vermogen door verkoop/uitkoop huidige woning?).
   – U dient een door beide partijen ondertekend convenant te overleggen.
  • Er is sprake van ernstige sociale omstandigheden waardoor uw veiligheid of gezondheid (of die van uw kinderen) in gevaar komt (bijvoorbeeld huiselijk geweld).
   – U overlegt stukken die de noodsituatie aantonen, zoals een rapportage van een professionele hulpverleningsorganisatie en/of aangifte bij de politie.
  • Er is sprake van een onvoorziene fysieke beperking waarop de huidige woning niet aangepast kan worden.
   – U overlegt een rapportage van een professionele hulpverlener en een verklaring van de gemeente (WMO)
  • Uw woning is onbewoonbaar geraakt door een calamiteit zoals brand.

Er wordt geen urgentie verstrekt in de volgende situaties:

 • beëindiging van de huwelijks- of samenlevingsrelatie zonder kinderen;
 • Er is sprake van een moeilijke thuissituatie (b.v. slechte relatie met ouders);
 • U ervaart óf veroorzaakt overlast;
 • U vindt uw huidige woning te groot of te klein;
 • Uw ouders verhuizen naar een andere woning;
 • U vindt de afstand woon-werkverkeer te groot;
 • U wilt terugkeren naar Delden/Hengevelde;
 • Er is sprake van gezinsvorming of -hereniging;
 • U heeft uw eigen woning verkocht;
 • Uw tijdelijke huurovereenkomst eindigt (bijv. zomerhuisje)
 • U heeft zelf de huur opgezegd

Urgentie aanvragen

U kunt urgentie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en

– te mailen naar info@wonendelden.nl;
– af te geven op kantoor;
– of te sturen naar Wonen Delden, Langestraat 61b, 7491 AB Delden.

 1. U geeft daarin een uitgebreide omschrijving van uw situatie en stuurt de benodigde stukken mee, zoals:
  – Uittreksel Basis Registratie Personen Gemeente Hof van Twente
  – Inkomensverklaring Belastingdienst
  – Afhankelijk van uw situatie:

  • Ondertekend ouderschapsplan/echtscheidingsconvenant
  • Rapportage van de WMO (ivm woningaanpassing) Gemeente Hof van Twente
  • Rapportage van uw hulpverleningsinstantie
  • Aangifte bij de politie
 2. U geeft in uw aanvraag toestemming voor het uitwisselen van informatie over uw situatie met betrokken instanties.
 3. Er volgt een intakegesprek met de woonconsulent.
 4. Uw situatie wordt met betrokken instanties besproken en beoordeeld door de afdeling Wonen, waarna u een schriftelijke reactie ontvangt.
 5. Bij een positief besluit naar aanleiding van de aanvraag, streven wij ernaar u binnen een jaar een geschikte woning aan te bieden.
  Let op: urgent woningzoekenden kunnen een aangeboden woning niet weigeren. Bij weigering vervalt de status ‘urgent’.
 6. Wordt geen urgentie toegekend en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken bij de directie van Wonen Delden.