Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Wonen Delden. Ook geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn vastgelegd in de statuten van Wonen Delden, en verder uitgewerkt in het Reglement Raad van Commissarissen Wonen Delden 2018.

De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

 • Realisatie van de doelstellingen van Wonen Delden
 • De strategie en de risico’s, die de activiteiten van Wonen Delden met zich meebrengen
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • het kwaliteitsbeleid
 • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
 • het financieel verslaggevingproces
 • de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

De Raad van Commissarissen Wonen Delden bestaat uit de volgende leden:

 • de heer H.H.J. (Huub) Kuipers, voorzitter
 • de heer H.J. (Henk Jan) Muller, vicevoorzitter
 • mevrouw M.C.S. (Marcella) van Wagensveld, lid op voordracht van Huurdersbelang Delden
 • mevrouw R.H.H.G. (Renate) Kroeze, lid op voordracht van Huurdersbelang Delden

Klik hier voor het rooster van aftreden.

Bestuur

Wonen Delden wordt bestuurd door een directeur-bestuurder met statutaire bevoegdheden. Per 1 maart 2022 is Lianne ter Stal benoemd als directeur-bestuurder van Wonen Delden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn verder uitgewerkt in het Bestuursreglement.

Besturen en toezichthouden liggen in elkaars verlengde. De Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder hebben daarom samen de Visie op Besturen en Toezichthouden geformuleerd.