Trendbreuk Wonen Delden, geen huurverhoging in 2015

Wonen Delden heeft besloten om voor de sociale woningbouw geen huurverhoging door te berekenen per 1 juli 2015. Dit is de opmerkelijke uitkomst van het overleg met haar Huurdersvereniging. Reden hiervoor is dat huishoudens in de afgelopen jaren veel lastenverzwaringen hebben gehad en geen inkomensstijgingen. Wonen Delden is een gezonde woningcorporatie en mede daarom vindt ze het verantwoord om voor alle doelgroepen binnen haar sociale huursegment (bijna 700 huurwoningen), 0% huurverhoging door te voeren.

Betaalbaarheid staat voorop
In haar onlangs vastgestelde en goedgekeurde ondernemingsplan is betaalbaarheid het belangrijkste thema voor Wonen Delden in de komende jaren. Wonen Delden beschikt over een goed onderhouden en energiezuinig woningbestand. Ook verwacht Wonen Delden in de loop van 2015 een gemiddeld energielabel B te kunnen presenteren voor haar gehele woningbestand. Hierdoor worden de woonlasten beperkt. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn de afgelopen jaren geen huurverhogingen in rekening gebracht.

Lage bedrijfslasten
Wonen Delden behoort tot de corporaties met de laagste bedrijfslasten. Door met een klein team het beheer van de woningen te realiseren zijn de personeelskosten zeer laag. Er is in de meerjarenbegroting sprake van dalende onderhoudsuitgaven. Door deze lage bedrijfslasten is de financiële positie van Wonen Delden goed te noemen. Omdat een corporatie een non-profit-instelling is, kan gezien de solvabiliteit en rendement volstaan worden met een minimale huurstijging.

Heffingen door de overheid
Door de overheid zijn de laatste jaren diverse heffingen opgelegd. Dit varieert van de saneringsheffing en de verhuurdersheffing tot de vennootschapsbelasting. Ook met deze heffingen is Wonen Delden in staat gebleken een positief resultaat te behalen. In de onlangs goedgekeurde nieuwe Woningwet heeft de overheid een nieuwe heffing opgenomen. Corporaties die goede resultaten behalen op hun exploitatie en dus efficiënt werken krijgen te maken met deze heffing. Deze overcompensatie roomt de positieve resultaten af. Minder efficiënte corporaties hoeven dus deze heffing niet te betalen.

Besluit
Bovenstaande overwegingen zijn voor het bestuur van Wonen Delden aanleiding om voor 2015 geen huurverhoging door te voeren voor de sociale huurwoningen. Voor de vrije sector en maatschappelijk vastgoed wordt volstaan met een stijging van 1%, gelijk aan de inflatiestijging.