Privacy verklaring

1. Definities

In dit document wordt verstaan onder:

 1. Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
  genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een natuurlijk persoon;
 2. Dataminimalisatie: er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking;
 3. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: het in kaart brengen van de risico’s van de verwerkingen. Dit is verplicht wanneer een organisatie verwerkingen verricht die waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor betrokkenen;
 4. Natuurlijk persoon: een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft;
 5. Persoonsgegeven(s): alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon;
 6. Privacy by default: de standaard instellingen zijn zo privacy-vriendelijk mogelijk;
 7. Privacy by design: technisch en organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens afdwingen;
 8. Verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 9. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 10. Website: de website van Stichting Wonen Delden;
 11. Wet: tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens, met ingang van 25 mei 2018 de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2 Inleiding

Stichting Wonen Delden verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op de naleving van de wet. Stichting Wonen Delden handelt binnen de kaders van de wet.

2.1 Opbouw privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen wij dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met anderen komt aan bod evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De beveiliging van persoonsgegevens wordt behandeld samen met de bewaartermijnen. Als laatste wordt gemeld welke rechten u als huurder of relatie heeft en hoe u een klacht in kunt dienen of contact opnemen met Stichting Wonen Delden.

2.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.

2.3 Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te registreren, bewaren of verstrekken, bijvoorbeeld voor de opsporing van strafbare feiten. Om een woning aan u te verhuren of een (reparatie)dienst te kunnen leveren hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Voor sommige dienstenvragen wij eerst om uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer wij een melding krijgen van overlast in een appartementengebouw of onze medewerker overlast in een appartementengebouw constateert kunnen wij er voor kiezen om tijdelijk een camera op te hangen. De bewoners van het appartementengebouw worden op de hoogte gesteld van het feit dat er tijdelijk een camera in hun gebouw is geplaatst. Het gebruik van de tijdelijke camera wordt gemeld op het mededelingenbord in het appartementengebouw. De beelden van de camera worden 48 uur bewaard, daarna worden ze overschreven. De beelden worden uitsluitend bekeken door onze medewerker als er overlast wordt gemeld of geconstateerd door de medewerker. De beelden waarop de overlast zichtbaar is kunnen door onze medewerker als bewijsstuk gebruikt worden in het gesprek waarin de pleger van overlast wordt aangesproken. De beelden worden niet gedeeld met derden. De recorder waarop de beelden worden opgeslagen is geplaatst in een afgesloten ruimte. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Stichting Wonen Delden hebben toegang tot deze ruimte.

2.4 Gegevens via anderen verzamelen

Wanneer u medewerking verleent aan een klanttevredenheidsonderzoek of enquête ontvangt Stichting Wonen Delden de gegevens via bijvoorbeeld het onderzoeksbureau. Alle andere gegevens die wij verwerken ontvangen wij van uzelf.

2.5 Verwerkingsverantwoordelijkheid

Stichting Wonen Delden is juridisch de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

2.6 Aanspreekpunt persoonsgegevens

Stichting Wonen Delden heeft geen functionaris gegevensbescherming of privacy officer. Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Stichting Wonen Delden via het algemene telefoonnummer of een e-mail sturen aan  privacy@wonendelden.nl

3. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij hebben de persoonsgegevens onderverdeeld in categorieën:

 1. Naam en contactgegevens.
  Dit zijn uw voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, huidige adres, vroeger adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer (vast en/of mobiel).
 2. Betaalgegevens.
  Dit zijn uw IBAN-nummer (bankrekening), eventueel creditcardnummer, betaalhistorie en inkomensgegevens (toewijzen woning).
 3. Bijzondere persoonsgegevens.
  Dit zijn medische gegevens, juridische gegevens (overlast, criminaliteit) en het legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort).

4. Voor welke doelen gebruik we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 1. Het leveren van diensten.
  Inschrijving in onze huurdersadministratie, het opmaken van de huurovereenkomst,
  reparatieverzoeken en onderhoud, het verwerken van betalingen en betalingsachterstanden. Afrekenen service- en stookkosten.
 2. Verantwoorden, onderzoek en statistiek.
  Rapportage aan de toezichthouder en belanghebbenden, opstellen van portefeuillebeleid, inventariseren aantal woningzoekenden.
 3. Bestrijden fraude en criminaliteit
  Woonfraude, overlast, hennepteelt.
 4. Juridische geschillen.

5. Voor welke diensten gebruiken wij uw gegevens?

 1. Verhuren
  Voor het verhuren van een woning gebruiken wij naam- en contactgegevens en betaalgegevens. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst moet u zich ter plekke bij onze medewerker kunnen legitimeren, zodat wij kunnen vaststellen dat u werkelijk de huurder bent zoals genoemd in de overeenkomst.
 2. Reparatie en onderhoud
  Onze vaklieden en leveranciers moeten weten op welk adres een reparatie of onderhoud uitgevoerd dient te worden en zij moeten contact met u op kunnen nemen om een afspraak te maken.
 3. Overige verwerkingen
  Indien er overlast ontstaat of sprake is van een juridische geschil, (woon)fraude of criminaliteit verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover nodig.

6. Op basis van welke grondslagen gebruiken wij uw gegevens?

 1. Overeenkomst
  Stichting Wonen Delden gebruikt voor het verhuren van een woning of het verkopen van een woning een huur- of koopovereenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt de huurder of de koper ingeschreven in onze basisadministratie; dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.
 2. Wettelijke verplichting
  Stichting Wonen Delden moet haar extern accountant toegang geven tot persoonsgegevens, zodat de accountant kan controleren of wij de sociale huurwoningen volgens de regels (passend) hebben toegewezen.
 3. Gerechtvaardigd belang
  Het belang van Stichting Wonen Delden om niet het slachtoffer te worden van misbruik en woonfraude, kan in sommige gevallen zwaarder wegen dan het recht op privacy van de betrokkene.
  Wij streven ernaar om hierbij voldoende privacy waarborgen te hanteren.
 4. Vitaal belang
 5. Publieke taak
 6. Ondubbelzinnige toestemming

7. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Stichting Wonen Delden maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld niet aan profiling doen.

8. Delen wij de gegevens met andere partijen?

Stichting Wonen Delden deelt de persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld loodgieters of elektriciens. Deze organisaties krijgen alleen de noodzakelijke gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer of e-mailadres, voor het maken van een afspraak. Ook werken wij soms samen met een zorginstelling of de politie. Dit heeft te maken met het aanpakken van overlast en fraude.

Stichting Wonen Delden maakt gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. De leveranciers zijn onze verwerkers en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst met hen hebben gesloten. Wij zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om huurders en relaties te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

9. Worden uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebracht?

Stichting Wonen Delden heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de Europese Economische Ruimte kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

10. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Omdat de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk is heeft Stichting Wonen Delden een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder punt 8 van dit statement is duidelijk gemaakt verwerken we alleen persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat, indien wij uw persoonsgegevens aan andere organisaties, zoals de verwerkers, doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

11. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens van onze huurders bewaren wij 5 jaar (60 maanden) na de totale financiële afwikkeling.
Gegevens over de jaarlijkse huuraanpassing bewaren wij 1 jaar (12 maanden) in verband met mogelijke
bezwaarprocedures. Gegevens over de afrekening van bijkomende kosten bewaren wij 5 jaar (60 maanden)
na afwikkeling in verband met de verjaringstermijn voor betalingsverplichtingen.

12. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Stichting Wonen Delden vindt het belangrijk dat onze huurder en relaties hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onder andere de website contact met ons op te nemen.
U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage.
  U heeft recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie.
  Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering (gegevenswissing).
  Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze persoonsgegevens te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzondering op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere accountantscontrole of de belastingdienst.
 • Het recht van beperking.
  Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit (overdraagbaarheid).
  Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen aan u of aan een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar.

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang is het mogelijk bezwaar te maken, waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. Stichting Wonen Delden behoudt zich het recht voor om niet aan een verzoek tot uitoefening van rechten van betrokkene(n) mee te werken indien dit in strijd is met een overeenkomst, een wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, vitaal belang of publieke taak. Toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.
Stichting Wonen Delden beantwoordt een verzoek tot uitoefening van rechten binnen vier werkweken na ontvangst van het verzoek.

Heeft u vragen of wil u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten, dan kunt u mailen naar privacy@wonendelden.nl of bellen met 074-3766464.

13. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit

Stichting Wonen Delden vindt het belangrijk om tevreden huurders en relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u als huurder of relatie niet tevreden bent. Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.
Dit kan via: Autoriteit persoonsgegevens.

14. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via: info@wonendelden.nl, privacy@wonendelden.nl of bellen met 074-3766464.