Meest recente informatie

Brand Stadshagen nieuws en informatie

Deze pagina is bedoeld voor de bewoners van de getroffen appartementen van de brand in Stadshagen. Hier delen wij de meest recente informatie.

(12/05/21):

Uw appartement: betreedbaar, maar niet bewoonbaar

Wonen doen we in een schone en veilige leefomgeving. Door de brand is uw appartement momenteel niet geschikt voor wonen. Dit komt doordat de installaties in het hele gebouw (de algemene ventilatiekanalen en schachten) èn in elk afzonderlijk appartement (de gecombineerde installatie voor WarmteTerugWinning (WTW) / CentraleVerwarming (CV)) mogelijk vervuild zijn met roet. En deze roetdeeltjes zijn in uw appartement aanwezig; u ziet de roetdeeltjes misschien niet, maar ze zijn wel aanwezig. Het dringende advies is daarom alléén in uw appartement te komen, als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld om iets op te halen, of om de GEAS de inspectie aan uw WTW/CV-installatie te kunnen laten uitvoeren. Totdat alle kanalen en installaties volledig zijn gereinigd (en waar nodig zijn hersteld en/of vervangen), raden wij u af om uw appartement te bewonen, ook als dat alleen overdag is. De vervuiling in de installaties is namelijk niet goed voor uw gezondheid.

Inspecties WTW/CV installatie per appartement

Volgende week rondt GEAS de inspecties aan de WTW/CV installaties in elk appartement verder af. Tijdens de inspecties is beoordeeld:
• Of de installatie meteen gereinigd kan worden;
• Of vervanging van onderdelen noodzakelijk is;
• Of dat de installatie geheel vervangen moet worden.
Waar mogelijk zullen eventuele schoonmaakwerkzaamheden ook direct ter plekke uitgevoerd.
Aan de hand van de afzonderlijke inspecties is er volgende week meer zicht op de nodige werkzaamheden t.a.v. de WTW/CV installaties, en gaan we vervolgens ook meer zicht krijgen op de termijn waarbinnen de werkzaamheden aan WTW/CV installaties afgerond kunnen worden. Zodra hier nieuws over is, stellen wij u daar uiteraard van op de hoogte.

Ventilatiekanalen en schachten

Zoals eerder gemeld is de aanbesteding voor de reiniging van ventilatiekanalen en schachten door de verzekeringsexperts in gang gezet. Ook hiervoor geldt dat wij verwachten over circa twee weken inzichtelijk te hebben binnen welke termijn deze werkzaamheden afgerond kunnen worden.

Filters vervangen

Uit voorzorg zijn inmiddels ook de filters van de WTW-installaties van de omliggende appartementen in de Stadstoren en Vleugel nagenoeg allemaal vervangen. Voor drie appartementen moet dit nog gebeuren, een afspraak met deze bewoners wordt gemaakt.

Schoonmaakwerkzaamheden

Deze week zal de schoonmaak van de algemene ruimten (gangen, trappenhuizen e.d.) afgerond worden. In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving zal de reiniging van de buitengevel niet deze week, maar volgende week starten. Deze week is wel een eerste proef gedaan om te kunnen vaststellen welke reinigingsmethode gehanteerd moet worden. Nadat de gevel is gereinigd, zullen er ook nog herstelwerkzaamheden aan de buitengevel nodig zijn. De omvang van de schade kan pas geïnventariseerd worden nadat de gevel is gereinigd. Wij houden u op de hoogte als wij hier nieuws over hebben.

——

(07/05/21):

Herstel van de brandschade – update

In de afgelopen week zijn veel partijen aan het werk geweest met het herstel van de brandschade, en zijn weer veel zaken verder in gang gezet. Op donderdag 6 mei hebben deze partijen ons op de hoogte gebracht van de voortgang, waarover wij u graag informeren.

Installaties

Zoals we u hebben laten weten, bleek uit een eerste inventarisatie dat de installaties en de kanalen met roet vervuild zijn. Er moet geïnspecteerd worden hoe sterk de vervuiling is, wat er nodig is om deze installaties en kanalen te reinigen en/of te vervangen, en hoe lang dit zal gaan duren. Deze inspecties zijn nog niet afgerond. Wanneer het over installaties gaat, moet onderscheid gemaakt worden tussen:

  • de algemene ventilatiekanalen en schachten in het gebouw; deze zijn de afgelopen week geïnspecteerd en moeten door gespecialiseerde bedrijven grondig gereinigd worden. De aanbesteding van deze werkzaamheden is door de verzekeraar in gang gezet, en aansluitend worden de werkzaamheden ingepland. Dit zal enige weken in beslag zal nemen.
  • de (gecombineerde) installatie voor WarmteTerugWinning (WTW) / CentraleVerwarming (CV). Deze installaties zitten in de appartementen zelf. Afgelopen week zijn enkele installaties gecontroleerd. Dit geeft geen eenduidig beeld, waardoor de installaties per appartement verder geïnspecteerd moeten worden.
Inspecties WTW/CV in uw appartement

Voor de WTW/CV installaties is dus maatwerk nodig; per appartement zal de WTW/CV installatie geïnspecteerd worden. Tijdens deze inspectie beoordelen de deskundigen:
– of vervanging van onderdelen noodzakelijk is;
– of de installatie meteen gereinigd kan worden;
– of dat de installatie geheel vervangen moet worden.
Om deze inspecties te kunnen uitvoeren zal aan u toegang tot uw appartement worden gevraagd. Hiervoor neemt GEAS in de komende weken contact met u op. Samen spreekt u een datum af waarop de inspectie van de WTW/CV installatie in uw appartement kan plaatsvinden. Eventuele schoonmaakwerkzaamheden aan de installaties zullen dan ook ter plekke worden uitgevoerd.

Voor de appartementen die boven de brandhaard zijn gelegen, is het inmiddels duidelijk dat de WTW/CV installatie en de meterkast in zijn geheel vervangen moet worden. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen doen, is het nodig dat deze appartementen tijdelijk worden afgekoppeld van de hoofdstroomvoorziening. De bewoners van de betreffende appartementen zijn hierover donderdag 6 mei jl. telefonisch geïnformeerd, zodat zij hun koelkast en/of diepvries zo nodig tijdig kunnen leeghalen.

Bewoonbaarheid appartementen

We hadden u graag al meer duidelijkheid willen geven over de termijn waarbinnen uw appartement weer bewoonbaar is, maar helaas kunnen de verzekeraar en de installatiebedrijven nu nog geen concrete termijn noemen. De termijn hangt nauw samen met de reiniging van de vaste ventilatiekanalen, de werkzaamheden aan de WTW/CV installatie in uw appartement en de schoonmaakwerkzaamheden van uw appartement. Bovendien zal een extra controle door een derde partij worden uitgevoerd, nadat alle installaties gereinigd en/of vervangen zijn, om zeker te zijn dat u naar een gezonde en schone leefomgeving terugkeert.

Wat gebeurt er komende week?

In de komende week wordt de schoonmaak van de algemene ruimten (denk aan trappenhuizen, gangen e.d.) afgerond. Ook wordt gestart met de schoonmaak van de buitengevel en wordt gestart met de inspecties en reiniging van de WTW/CV-installaties in uw appartementen.

Informatiebijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien veel vragen heeft of zult krijgen. Bijvoorbeeld over de herstelwerkzaamheden, wanneer u kunt terugkeren, over verzekeringszaken of vragen over de brand en brandveiligheid. Wij kunnen niet al uw vragen zèlf beantwoorden, maar kunnen wèl de deskundige partijen samenbrengen om u van de nodige antwoorden te voorzien. Daarom gaan wij een nieuwe informatiebijeenkomst voor bewoners van de Eschtoren organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen verzekeraars, installatie experts en Brandweer u van de meest recente informatie voorzien en uw vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Hoe en wanneer deze bijeenkomst zal zijn, laten wij u in de komende week weten.

——-

(30/04/21):

Herstel van de brandschade

Op donderdag 29 april jl. zijn diverse bedrijven en andere partijen (zoals verzekeraars) bij de Eschtoren geweest om te inventariseren welke herstel- en reinigingswerkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om het gebouw weer bewoonbaar te maken.

Vervuilde luchtbehandelingsinstallaties

Uit deze inventarisatie bleek dat de luchtbehandelingsinstallaties van alle appartementen, maar ook de afzuiging in gangen en trappenhuizen door de brand met roet verontreinigd zijn. Momenteel wordt onderzocht hoe sterk deze installaties vervuild zijn, wat er nodig is om deze installaties te reinigen en/of vervangen, en hoe lang dit zal gaan duren. Daarnaast worden preventief in beide naastgelegen appartementencomplexen filters van de luchtbehandelingsinstallaties vervangen.

Bewoonbaarheid appartementen

Zoals wij al eerder hebben aangegeven: uw appartement is momenteel dus niet bewoonbaar. De vervuiling van de installaties zorgt er voor dat er momenteel geen sprake is van een schone en gezonde leefomgeving in uw appartement. Zodra de onderzoeken zijn afgerond hebben wij meer zicht op de termijn waarop de leefomgeving weer schoon en gezond is, en u weer kunt terugkeren naar uw appartement. Wij hopen u daar eind volgende week meer informatie over te kunnen geven.

Wat gebeurt er nu en de komende week?

Inmiddels zijn er verschillende bedrijven, zoals Dolmans en Polygon, ingeschakeld die zullen zorgen voor de reiniging van het gebouw. U zult misschien al mensen van deze bedrijven hebben zien lopen in en om het gebouw. Ze regelen zaken zoals:
– Reiniging gangen, trappenhuizen e.d.
– Vloerbedekking in gangen en trappenhuizen verwijderen
– Reiniging buitengevel
Aansluitend aan de reiniging zal de bouwkundige aannemer samen met de schilder een start maken met herstelwerkzaamheden zoals:
– Schilderwerk in de algemene ruimtes
– Herstellen/vervangen van deuren van appartementen

Verzekering

De schade aan uw spullen in het appartement is in behandeling genomen door uw eigen verzekeraar, die voor uw schade een expert heeft ingeschakeld. Deze experts worden over de voortgang van de herstelwerkzaamheden aan het gebouw op de hoogte gehouden door de schade-experts van Wonen Delden.

——-

(28/04/21):

Gedenkplek met condoleance album

Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben bewoners te kennen gegeven behoefte te hebben aan een gezamenlijke steunbetuiging aan de nabestaanden van de overleden bewoners. In de hal van Stadshagen staat daarom vanaf woensdagmiddag 28 april een gedenktafel, voorzien van een condoleance album. Bewoners en omwonenden kunnen hierin hun medeleven betuigen aan de nabestaanden.

Tijdelijke vervangende huisvesting

Bewoners moeten zelf in overleg met hun verzekering op zoek gaan naar tijdelijke woonruimte. Wanneer dit niet lukt, kunnen zij contact opnemen met de Gemeente, die vervolgens in overleg met Wonen Delden en bewoner zelf op zoek gaat naar een passende oplossing.

Bewoners van 18 appartementen hebben inmiddels een oplossing voor tijdelijke vervangende huisvesting gevonden. Bewoners van 8 appartementen hebben meer zorg nodig en hebben daarom vervangende huisvesting bij Carintreggeland kunnen vinden. Met de bewoners van de overige 9 appartementen hebben Gemeente en Wonen Delden contacten; de verwachting is dat de vervangende huisvesting voor hen ook snel geregeld zal zijn.

——

(27/04/21):

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws en informatie die voor u als bewoner van belang is. Op deze website hebben wij daarom ook een aantal veelgestelde vragen met de antwoorden opgenomen. Ook op de website van gemeente Hof van Twente zijn een aantal veelgestelde vragen met antwoorden te vinden. Breng regelmatig een bezoek aan beide websites, zodat u belangrijke nieuwe informatie kunt lezen.

Toegang tot appartementen

Vanaf dinsdag 27 april 10.00 uur zijn de appartementen weer vrijgegeven voor bewoners. De appartementen kunnen alleen betreden worden, ze zijn niet bewoonbaar. Wij adviseren u de woning zo min mogelijk te betreden en geen spullen te verplaatsen. Dit bemoeilijkt de schoonmaak en is bovendien niet bevorderlijk voor de gezondheid.

Unit Salvage

Op dinsdag 27 april om 12.00 uur wordt de unit van Salvage weer weggehaald. De meeste mensen hebben zich al bij Salvage gemeld voor het doorgeven van de verzekeringsgegevens. Hebt u uw gegevens nog niet doorgegeven, of hebt u nog aanvullingen of vragen, dan kunt u deze week nog telefonisch contact opnemen met de Salvage alarmcentrale: (088) 40 40 200.

——–

(25/04/21):

Schema bezoek appartementen

Op maandag 26 april 2021 krijgen bewoners de mogelijkheid hun appartement te bezoeken om de hoogstnoodzakelijke spullen uit het appartement op te halen. De richtlijnen die hiervoor gelden zijn:
• Per appartement mag één bewoner onder begeleiding van een beveiliger de woning betreden
• De bewoner heeft maximaal een halfuur om de hoogstnoodzakelijke spullen uit het appartement te halen. Denk hierbij aan portemonnees, verzekeringspapieren, sleutels, telefoon, laptops, opladers en dergelijke.
• Houd het aantal spullen dat u meeneemt beperkt; een hoeveelheid van maximaal 2 vuilniszakken.
• Het is niet mogelijk om onderling te ruilen van tijd. De tijden zoals genoemd in het onderstaande schema is de enige mogelijkheid voor de bewoner om zijn/haar appartement te bezoeken.
• Zorg dat u op tijd aanwezig bent! U kunt zich melden bij de medewerkers van Salvage. Zij zijn te vinden in de Unit bij Stadshagen.

Het schema waarop u uw appartement kunt bezoeken is als volgt:

Wie Hoe laat
·         Appartementen 1e etage

·         Penthouse nr. 251

13.00 – 13.30 uur
·         Appartementen 2e etage

·         Penthouse nr. 252

14.00 – 14.30 uur
·         Appartementen 3e etage

·         Penthouse nr. 253

15.00 – 15.30 uur
·         Appartementen 4e etage

·         Penthouse nr. 254

16.00 – 16.30 uur

Hebt u tijdens de bewonersbijeenkomst op zondagmiddag 25 april niet alle verzekeringsgegevens kunnen invullen, dan vragen wij u deze vandaag alsnog aan ons door te geven. Dit is van belang zodat Salvage richting uw verzekeraar de nodige contacten kan leggen en het in behandeling nemen van uw schadeafhandeling door uw verzekeraar kan bespoedigen.